Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania

Professor 2 ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Blogg

Blogg

view:  full / summary

Ikke noe blogg på en stund...

Posted on

4. april 2020.


Skriver i Dagens Næringsliv og for Høyskolens Kristianias Kunnskapsmagasin, og har mer enn nok med det (har ikke så mye å si...).

Se derfor disse for nye innlegg.

Et eksperiment

Posted on

29. august 2019.

Det har vært skrevet, og diskutert, mye om de krevende omstillingsprosessene som offentlig sektor går gjennom med sentraliseringer og sammenslåinger. Det gjelder kommuner, fylker, universitets- og høyskoler, og politiet. Tidligere har helseforetakene og NAV vært gjennom det samme. Det som imidlertid har blitt viet mindre oppmerksomhet er organisasjonene vi kommer til å sitte igjen med, og alt har, når sammenslåinger, strukturendringer og effektiviseringer er gjennomført. Det være seg i kommune-Norge, i regionene, på universitetene og høyskolene, og hos politiet. Det er store organisasjoner som gjelder, med mange nivåer, mange siloer, mange koordinatorer, mye byråkrati, og mange ledere. Stille og rolig foregår en enorm overføring av makt fra førstelinje, de som sitter tett på oppgaveløsningen og som kjenner brukere og publikum – til toppledere og deres ledergrupper. Sentrale ledere, støttet av teknokrater, skal jobbe mer «strategisk», kunne se det store bildet, kunne prioritere, og ta avgjørelser på vegne av de mange. Styre ressursene dit de trengs og brukes mest effektivt. Ledere som sitter langt unna oppgaveløsningen, brukerne, publikum og førstelinjeutfordringene. De skal ved hjelp av staber, standardisering, kontroll, teknologi og beslutningsstøtte kunne ta de riktige avgjørelsene i stadig mer komplekse og endringsintensive omgivelser.

Konsulentselskapet Boston Consulting Group (BCG) hevder at kompleksiteten i organisasjoner har økt dramatisk de siste tiårene. Med kompleksitet mener de mengden krav som må tilfredsstilles, antall lag i organisasjonene, antall prosedyrer, koordineringsbehov og godkjenningsmekanismer. I offentlig sektor legger vi allikevel mer av beslutningene i hendene på de få, på profesjonelle lederne som skal operere i organisasjoner som mest sannsynlig er byråkratiske, har mange lag, mellomledere og ansatte. Det er ledere som gjerne er godt utdannet, har mange års erfaring og som er selektert til oppgaven. Men det er også ledere som ofte sitter langt unna de realitetene de skal ta beslutninger om, som kjenner menneskene som trenger tjenestene de leverer dårligere, samt ledere som kan ha andre agendaer, inkludert personlige, enn de som jobber i førstelinjen.

Det er et paradoks når organisasjonsformer også er i stor utvikling. Begrep som virtuelle, flate, teambaserte, fleksible, modulære og postmoderne organisasjoner er blitt en del av det organisasjonsteoretiske begrepsapparatet. Det snakkes om å snu pyramidene, og desentraliserte autonome organisasjoner, holokrati eller teal brukes som merkelapper på nye og flatere, sågar sirkulære måter å organisere virksomheter på.Vi ser ut til å ha glemt arven etter arbeidslivsforskeren Einar Thorsrud og hans tanker om medbestemmelse og autonomi, og vi går andre veien. Vi samler makt hos noen få og setter vår lit til ledere på toppen av hierarkier. Det kan det være gode grunner til, og det har sikkert noen tenkt nøye gjennom når strukturendringene vi nå ser gjennomført, ble vedtatt. Premisset er at en engere gruppe profesjonelle ledere tar bedre beslutninger enn de mange som sitter nærmere den virkeligheten det skal besluttes om. En virkelighet i offentlig sektor mange opplever det er stadig mer krevende å operere i. Det er i beste fall et spennende organisatorisk eksperiment, et veddemål om at de få tar bedre beslutninger enn de mange, med usikkert utfall.

 


Er ledelse viktig?

Posted on

28. april 2019.

Overskriften er et spørsmål som stilles for sjelden. Mange antar at ledelse er viktig. Og at ledelse bør være viktig. Det skyldes at de synes at ledelse er noe så selvfølgelig, at de ikke har tenkt etter, eller at de ikke har stilt seg selv kritiske spørsmål.

Det kan argumenteres for at ledelse ikke er viktig, i vårt komplekse samfunn, og at ledelse ikke bidrar til å løse store samfunnsutfordringer som klimakrisen, økende ulikheter, fattigdom, livstruende sykdommer, manglende likestilling, sosial eksklusjon, økende forurensing og eskalerende konflikter. Ingen av FNs 17 bærekraftsmål nevner ledelse som et virkemiddel for å nå målene. Det samme for samfunnsutfordringer på nasjonalt og lokalt plan, det er få som snakker om det eventuelle bidraget fra ledelse. Det kan sågar hevdes at ledelse bidrar til å forsterke problemene og ikke tjener utviklingen. Det gjelder særlig det vi kan klassifisere som dårlig ledelse – ledelse som skyldes egoisme, umoral, sviktende dømmekraft, dominans, kort sagt, ledelse som skyldes det sosialmedisineren Per Fugelli klassifiserte som «imperfekt feilvare»: oss mennesker. Det er det som er ulempen ved ledelse: Den utøves av mennesker. Vi forskere kan komme med så mange ledelsesteorier vi bare vil, men oppskriftene vi postulerer, skal praktiseres av mennesker.

Så langt har vi tatt for oss ledelse: prosessen som innebærer at noen leder og andre lar seg lede. Går vi et skritt videre og snakker om ledere er det betimelig å også spørre om de er viktige? Vi kjenner alle til eksempler fra både historien og nåtiden om ledere som har beriket seg selv, misbrukt sin makt, herset med andre og tatt dårlige beslutninger – gjort ting som ikke har vært til fellesskapets beste. Så kan vi jo spørre om det er lederes jobb å ta beslutninger til felles beste? Er ikke en næringslivsleders primære oppgave å skape verdier for aksjonærene? «The business of business is business», skrev den sterkt liberale amerikanske økonomen Milton Friedman i en kronikk i The New York Times i 1970. Friedman skal få stå uimotsagt i denne omgang. Men hva med ledere i offentlig sektor? Det er ikke noe bedre der. Mange interessenter skal tjenes. Mål skal nåes, og organisasjonene de leder, skal ledes effektivt med minimal bruk av ressurser. Ansvaret til lederne stopper der. Det er det som er med ansvar, det følger med begrensninger. Og ansvar er ikke det samme som å stå ansvarlig. «The price of greatness is responsibility», sa Winston Churchill i en tale i 1943. På Churchills morsmål engelsk skiller de mellom responsibility og accountability, et skille som ikke er så tydelig på norsk. Accountability er å «stilles til ansvar for», være ansvarlig. Det er langt mer brutalt og fordrer mer enn å ha et ansvar for noe.

Men det er kanskje nettopp på grunn av utfordringene over, på grunn av globale og nasjonale problemer, på grunn av menneskelige svakheter, at ledelse er viktig. At det er derfor vi trenger ledere som leder oss. At ledelse er, og har vært, en sentral bidragsyter i utviklingen av vårt samfunn. At ledelse, når det utøves godt og til beste for flere, kan være den faktoren som utgjør en forskjell, som er utløsende, når samfunn, organisasjoner, grupper og enkeltindivider utvikler seg.

Viktigere i denne debatten er størrelsen ledelse: prosessen med å lede andre mennesker. Ledere leder, men ledelse foregår også uten at formelle ledere er involvert. De fleste antakelser om ledelse handler om enkeltpersoner, deres evne til å lede andre, og hvilke egenskaper og kvaliteter og hvilken situasjonsforståelse disse menneskene har for å lykkes i sitt foretakende. Men ledelse er også et resultat av samhandling, relasjoner, dynamikk og organisatoriske prosesser. At noen har større påvirkningskraft enn andre, på grunn av enten maktforhold, personlige egenskaper, kunnskaper, ferdigheter eller situasjonsspesifikke forhold, er det ingen tvil om. Formelle ledere, som har blitt tildelt en lederoppgave, har mer makt i kraft av sin posisjon, men har ikke nødvendigvis mer legitimitet. Formelle ledere, så vel som uformelle ledere, påvirker andre og arbeidet de gjør sammen, og dynamikken i samhandlingen (eller manglende sådanne) gjør samhandlingen til en prosess som varierer i tid og rom. Ledelse er således prosess hvor noen leder andre, fordi enkelte personer i større grad enn andre, enten gjennom formell posisjon eller annet, evner å forme samhandlingen som foregår.

Det er ikke gitt at bestemte egenskaper gjør at noen er mer egnet til å lede. Konteksten man jobber i, samhandlingen som foregår, og handlinger fra andre gjør at det også kommer et element av uforutsigbarhet inn. Det kan også være at det går på omgang hvem som skal lede, at den som er mest kompetent, erfaren eller skikket til å ta styring i gjennomføringen av en oppgave, er den som leder, enten det er en formell leder eller en medarbeider. Det finnes også lederløse arbeidsgrupper som styrer seg selv. Vi tenker også ofte at ledere skaper følgere, men slik er det nødvendigvis ikke. I moderne, kunnskapsintensive organisasjoner med kompetente medarbeidere skaper følgere ledere, fordi følgere skaper muligheter og rammevilkår for lederskap.

Og er ledelse så viktig? Professor emeritus ved Albany-universitetet i New York, Gary Yukl, er ikke objektiv, men likevel klar i sin sak: «Leadership is important. Effective leadership is essential for coping with the growing social, economic and environmental problems confronting the world.» Jeg tror han har rett. Men jeg tror også at ledelse kan bli enda viktigere, mer relevant og knyttes tettere til samfunnsutfordringer. World Economic Forum spår at det å lede mennesker blir en enda viktigere evne i fremtidens arbeidsliv. De begrunner det med økende digitalisering av samfunnet, men også med stadig mer komplekse utfordringer i lokal- og storsamfunn. For å lede må det jobbes i en retning, ressurser skal allokeres, beslutninger skal tas, det skal informeres og koordineres, løses opp i uenigheter, og flokken skal tas vare på. Ledelse er derfor viktig for å løse utfordringer og bringe samfunn, organisasjoner og grupper fremover. Er det noe som virkelig kan bidra til å løse de store problemene, er det god ledelse. Og det er viktigere enn noen gang. Ikke ledelse isolert sett, men som verktøy for samarbeid, nytenkning, endring. Jo større utfordringer, desto større behov for lederskap. Det er når noe er vanskelig, at vi mennesker virkelig trenger ledere som tar lederskap. Ledelse er ikke det store, grandiose, men alle de små grepene som gjøres i en hverdag for å skape fremdrift og utvikling. Ledelse trenger ikke å gjøres av et enkeltindivid – en leder – men det er oppgaver, ofte krevende oppgaver, som på en eller annen måte må løses. Dette for at mennesker i store eller små grupper skal klare å samarbeide for å skape et bedre samfunn, gode organisasjoner og velfungerende arbeidsgrupper.

Ledelse er derfor viktig. At noen tar ansvar, er viktig. Ledere, derimot, er ikke alltid viktig.


Utdrag fra første kapittel i min kommende bok: God nok ledelse. Hva ledere gjør i praksis.

 

Vår tids største mangelvare hos ledere

Posted on

11. november 2018.

Er tilstedeværelse. Fysisk og ikke minst, mental tilstedeværelse. Hva slags signaler sender ledere når de ikke klarer å være tilstede i en samtale eller i et møte? Når de hele tiden kikker ned på telefonen, eventuelt avbryter det de gjør med andre for å respondere på en digital henvendelse. Svaret er jo at de signaliserer at det som skjer digitalt er viktigere enn det som skjer fysiskt her og nå. Og en gang i blant er det jo det, men ikke hver gang! 

Det å være tilstede er først å fremst å ta et valg. Bevisstheten ”vandrer” og det å være tilstede  er derfor å overstyre bevissthetens modus operandi. En studie i Sverige viser at digitalt stress er en trussel mot engasjement og effektivitet. Forskningsstudien viser at det kommer til å øke i utbredelse, og lite blir gjort for å demme opp for det på arbeidsplasser. Det kan virke som om mange har blitt opptatt med å være opptatt. Det å være travel bør ikke være noe mål, men har for noen blitt et statussymbol. Tid er en knapphetsfaktor for mange ledere og det skyldes ikke minst mengden av unødvendig distraksjoner de må håndtere. Da må ledere selv være bevisst dette og sørge for å være tilstede i viktige møter med andre mennesker, enten det er de i et møterom eller bare når de treffer noen i korridoren.


Kritikken av ledelsesfaget

Posted on

15. oktober 2018.

Innen ledelsesforskning har vi i mange år hatt vår «rethinking» bølge og det er flust med kritiske perspektiver. Det handler om nedtoningen av lederrollen, samt et kritisk syn på angloamerikansk tankegods, eliter, dominans, makt, organisasjoner og kjønn, så vel som på handelshøyskolers førende rolle. Det er også mye forskning på det som kalles destruktiv ledelse og hvordan ledere kan være narsissister, kontrollfreaker og sågar psykopater. Det er også de som hevder at det er en overrepresentasjon av disse gruppene innen ledelse da slike tiltrekkes lederrollen. Og til slutt har mange ledelsesforskere kritisert deler av forskningen for svakheter både i metodebruk og holdbarheten av funn. Og hvordan det gir uheldige utslag når løst funderte oppskrifter pakkes inn som konsepter og selges som lederkurs eller publiseres som flyplasslitteratur. Det finnes en ledelsesindustri – en selvforsterkende sådan – som har en interesse av å blåse opp viktigheten av ledelse, noe som ikke tjener fagfeltets seriøsitet. Vi bør derfor være kritiske når vi hører svulstigheter om ledelse. Ledelse er også et fagområde som i sin essens, og på godt og vondt, handler om påvirkning. 

Ledelsesfaget har mye å hente på å bedre modellere virkeligheten ledere og ansatte står i – og hva som skjer i komplekse prosesser mellom mennesker. Svaret er ikke virkelighetsfjerne matematisk-deduktive modeller som er premisset for økonomifaget, men bedre forskningsdesign. Problemet innen ledelsesfaget er imidlertid ikke mangel på teorier som fremmer et godt menneskesyn, gode ledere og samhandling. Forskningsmessig vet vi faktisk ganske mye om hva som gir god ledelse, inkludert hvordan man bør behandle ansatte godt. Problemet ligger primært ikke der. Utfordringen er at mange ledere ikke gjør det teoriene sier de burde. Det er kanskje ingen overraskelse. Og en lederutdanning ved en prestisjetung handelshøyskole er ingen garanti for god ledelse. Vi har høye forventninger til hvordan ledere skal oppføre seg, og det bør vi ha, siden dette er mennesker med makt. Så vi skal ikke fraskrive ledere ansvaret. En økende grad av transparens i samfunnet hjelper også på, det blir stadig vanskeligere å slippe unna. Ja, ledelsesforskere har en jobb å gjøre når det gjelder metodebruk og hva som markedsføres som evidensbasert forskning. I tillegg bør mange virksomheter tenke grundig gjennom hvordan og hvem de rekrutterer som sine ledere, samt hvordan ledere utdannes og lederutvikles. 

Les hele kommenatren i DN 15. oktober 2018.


Ledelse og samarbeid

Posted on

2. oktober 2018.

Den kanadiske psykologiprofessoren Jordan Peterson har fått mye oppmerksomhet med sin bok 12 Rules for Life. En av hans påstander er at vi mennesker opererer med det han kaller dominanshierarkier. Peterson finner støtte i evolusjonspsykologi hvor det argumenteres for at evolusjonens premisser tilsier at individer vil prøve å skaffe seg fordeler. Dominans er et resultat av kampen om knappe ressurser, hvor den eller de mektigste skaffer seg kontroll over knapphetsfaktorene. Og det er en effektiv strategi: Et dominerende individ behøver ikke å bruke så mye krefter for å skaffe seg det han eller hun vil ha. Strategier for å oppnå dominans er derfor ikke uvanlige. Du finner de i geopolitikk, næringsliv, militæret, økonomi og religionsutøvelse, så vel som i prestasjonsorienterte profesjoner og aktiviteter. Tilbøyeligheten til å dominere andre ligger derfor i vår biologi og psykologi. Men senere i menneskets utvikling vokste det frem et annet styringshierarki, det som evolusjonspsykologer betegner som beslutningshierarki. Det var et alternativ til dominans og en videreutvikling av menneskets evne til å fungere sammen. I et beslutningshierarki tok en større del av gruppen del i beslutningene. Man hadde stadig ledere, og disse konkurrerte om å tiltrekke til seg tilhengere, men ledere måtte søke legitimitet og respekt for å få følgere, og ikke kun dominere. Utviklingen av beslutningshierarkier var således en milepæl og har banet vei for vårt moderne samfunn. Så samarbeid er også en del av vår biologi og psykologi. Men dominans eller samarbeid kan uansett ikke kun forstås i et biologisk eller evolusjons-psykologisk perspektiv, som Peterson legger opp til. Løsrevet fra genene har det foregått en kulturell evolusjon som har gått raskere enn den biologiske. Vi mennesker bruker mye tid og krefter på aktiviteter som isolert ikke gagner evolusjon. Moral, tro og estetikk forklares for eksempel dårlig med biologi alene. Forsøker man å redusere alt til evolusjon, blir det lite igjen av det som er vakkert, skaper mening, gir grunnlag for etiske refleksjoner og skaper gode relasjoner mellom mennesker, enten det er i arbeidslivet eller i livet generelt. Les hele gjestekommentaren i DN 1. oktober 2018.


Den hele leder, den ytre leder og den indre leder

Posted on

25. september 2018.

Jeg ble vist en modell en gang (jeg husker ikke kilden). En banal, normativ modell, som så mye annet innen ledelsesfeltet. Modellen viste sammenhengen mellom det som ble kalt: den ytre leder, den hele leder, og den indre leder. Tanken er at det gode/effektive lederskapet fra en person inneholder alle elementene. Den ytre leder er alt det lederen gjør for å lede andre mennesker. Her er det skrevet og ment mye, og det finnes mye materiale på hva som gir effektivt lederskap. Hva ledere bør gjøre, hvilke ferdigheter de bør ha, hvilke egenskaper, og så videre for å lede andre. Det er den ytre leder. Den hele leder er den moralske siden av ledelse. Forpliktelsen til å gjøre det rette, se helhet, og ta de gode valg. Særlig er dette forsvarslinja mot maktmisbruk, egeninteresse, kortsiktighet, grådighet og andre handlinger som ikke tjener noe større enn at enkeltpersoner tjener på at de gjøres. Her er det også ment en del innen ledelseslitteraturen. Særlig i filosofien og de mer klassiske verkene. Gapet mellom idealer og realiteter er imidlertid stort når det gjelder moralsk ledelse, men verktøyene finnes for ledere til å ta i bruk. Det siste området i modellen, den indre leder, er imidlertid et noe mer ubeskrevet blad. Her er ikke modellene og verktøyene like mange. Fagområder som selvinnsikt, selvledelse og lederutvikling søker på forskjellige måter å adressere den indre leder, men allikevel er det et område som er noe mer ullent. Av naturlige grunner da denne type størrelser ikke så lett lar seg forske på, ikke er like catchy som for eksempel det å lage strategier, og i det hele fremstår som et soft område ledere ikke bruker like mye tid på. Det tror jeg er feil prioritering. Den indre leder er å kjenne seg selv. Det er å forstå hva som driver en som leder. Skjønne hvilke tankemønstre som dominerer når man tar beslutninger. Vite hvilke interne ressurser man skal mobilisere når man møter motstand og vanskeligheter. Og ikke minst, men vanskelig, forstå litt av de kreftene som holder ledere tilbake fra å gjøre det de bør gjøre, og prøve å minimalisere disse. Det er krevende, men kan frigjøre mye potensial, skape mye lederskap. Og gjøre at ledere flest gjør mer av det de bør gjøre.

Micromanagement

Posted on

23. september 2018.

Det skrives mye om de store grepene i ledelse, for mye, men i praksis handler ledelse i hverdagen ofte om de små tingene. «It is a byte size world» skrev Linda Kaplan Thaler og Robin Kval i boka The power of small. Ledelse handler derfor om micromanagement. Ikke den negative forståelsen av begrepet hvor noen detaljstyrer og kontrollerer alt andre gjør. Men alle de små tingene en leder gjør for å forvalte sitt ansvar. Det inkluderer for eksempel mellommenneskelige handlinger som å holde ord, levere, møte til tiden, være forberedt i møter, si noe fint til andre, small talk, se andre, strekke seg litt ekstra for noen, være oppmerksom, være tilstede, være tydelig eller dele informasjon. Det inkluderer også administrative handlinger som å holde orden på lister, planer og systemer. Eller det kan inkludere det å kjenne visse prosedyrer, lover eller regler. Eller mer konseptuelle handlinger som å foreslå en god idé, gjøre en analyse eller løse et problem for noen. 

Når alle disse handlingene, som hver og en ikke er så store, aggeregeres opp og får en effekt over tid så skaper det ledelse. Det er det ledelsesarbeid handler om.


Hvorfor følger vi ledere?

Posted on

28. august 2018.

Hvorfor følger vi ledere? Jo, selvfølgelig har mange av oss en jobb hvor vi blir betalt for å forholde oss til ledere. Men hva gjør at vi strekker oss noe mer? At vi virkelig vil følge noen? I tilfellet Obama i 2008 var det håpet om en bedre fremtid, noe det ofte spilles på i politikken. Det handler om eksistensielle forhold. Vi trenger av og til å vite at vi er en del av noe større, at vi er på vei mot noe bedre og at noen er der for å hjelpe oss når vi trenger det. Når noe er vanskelig. Da trenger vi håp. Så når ledere snakker om håp er det vårt behov for å vite at ting blir bedre som gjør at vi følger de. Håp har også med det som kalles sosiale forventninger å gjøre. I litt større grad lar vi oss lede av mennesker som matcher våre forventninger om en bedre fremtid. Når noen sier eller gjør noe som øker sannsynligheten for at våre forventninger blir innfridd følger vi de. I et forskningsprosjekt vi gjorde for noen år siden fant vi at det var når noe var vanskelig medarbeidere særlig trengte lederskap. Behovet for lederskap var størst når det var usikkerhet, uavklarte forhold, uenigheter eller annet som gjorde mennesker utrygge. Det behøvde ikke være noen store kriser, men hendelser i hverdagen hvor medarbeidere trengte hjelp. De som skapte fremdrift i fastlåste situasjoner fikk en rett til å lede, enten de var formelle ledere eller ikke. Det har med legitimitet å gjøre. Vi følger gjerne ledere som har gjort seg fortjent til å bli fulgt, de får legitimitet, en rett til å lede andre. Ofte fordi de har gjort noe vanskelig, noe vi beundrer de for. Fra forskning på gruppearbeid vet vi at mange følger ledere som har prototypiske egenskaper en gruppe vil at en leder skal ha. Når en gruppe jobber med et prosjekt og gruppa for eksempel trenger kreative løsninger for å komme videre vil gruppemedlemmene lytte noe mer til de som fremstår som kreative der og da, enten de er formelle ledere eller gruppemedlemmer. Sosial identitetsteori er psykologenes merkelapp på fenomenet. En annen forklaring på hvorfor vi følger ledere er lydighet til autoriteter. Vi følger de vi oppfatter som autoriteter. Eller som har autoritet. Enten fordi de har en uniform, en tittel, en utdannelse, en fagkunnskap eller annet som gir de autoritet. Autoritet har jo en nedside og er en størrelse som kan føre til maktmisbruk, men det er annen diskusjon. En forklaring på noe av det jeg har tatt opp er følgerskap. Følgeskap har i seg et frivillig element. Et ubevisst, og bevisst, valg om at vi vil følge noen. Det er færre teorier for følgerskap, her er ikke etterspørselen like stor. «Følgerindustrien» er ikke like sexy som lederindustrien. Og det å skape følgeskap er ikke en funksjon av lederens formelle posisjon, men krever mye mer av ledere. 

Les hele kommentaren i DN 27. august 2018.


Politisk lederskap i årene som kommer

Posted on

14. august 2018.


Maktutredningen fra 2003 påpekte at handlingsrommet innen offentlig ledelse utfordres. Den gang konkluderte de med at det er stor maktoverføring fra politikken til markedet, rettsinstitusjoner og forvaltningen, noe som resulterer i politikkens retrett. Folkestyret utfordres og det er en fare for at det politiske spillerommet er redusert. Vi går inn i en fase i norsk politikk hvor kravene til lederskap og tøffe prioriteringer vil øke med fallende oljeinntekter, omstillingsbehov, økende sosialbudsjetter, geopolitikk og sikkerhetsutfordringer. I tillegg vil nye styringsregimer føre til at det er nødvendig å sette opp tempoet innen strategisk og offentlig fornyelse. Det er derfor et stort behov for politisk lederskap i offentlig sektor i årene som kommer. Men det er barrierer for effektiv ledelse innen politikk og i offentlig sektor. Det handler om barrierer i omgivelsene som rettsliggjøring, medias makt og kortsiktige politiske føringer, byråkrati, måloverflod og et jag etter kortsiktige resultater. Det er også organisatoriske barrierer innen offentlig sektor. Det kan være ineffektive møter, prosesser som handler kun om å dekke egen rygg, utstrakt rapportering, kompliserte organisasjonsstrukturer, dårlig arbeidsmiljø, intern politikk, manglende kompetanse hos ansatte eller at det rekrutteres feil ledere. Det er også mange ledere som har personlige barrierer som gjør at de ikke evner å ta lederskap. Det kan skyldes at de ikke mener de har ikke tid/energi/kapasitet til å lede, de ser ikke/forstår ikke hva som må gjøres, de evner ikke/tør ikke ta nødvendige grep, de korrumperes av makt, de har for store behov for kontroll, eller de tenker for mye på seg selv og sin egen karriere til å ta upopulære grep. Det er synd. Det er derfor en fare for at i årene som kommer vil etterspørsel etter lederskap i offentlig sektor generelt, og i politikken spesielt, være økende. Det skal tas mange krevende beslutninger. Men det er ikke sikkert politiske og offentlige lederes evne og kapasitet matcher denne etterspørselen, noe som blant annet skyldes barrierene diskutert over. Effektiv politisk ledelse handler om å ville, en vilje som gjerne uttrykkes som det å være tydelig på politisk retning, samtidig som man må evne å forvalte den politiske hverdagen. Politisk ledelse er å bli stilt til ansvar for sine beslutninger, der er politikken en brutal arena. La oss håpe at det gjør at vi får frem politiske ledere som aksler utfordringene vi står ovenfor i årene fremover.


Rss_feed