Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania

Professor 2 ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Blogg

Blogg

view:  full / summary

Hva gjør ledere?

Posted on

16. juli 2018.

Ser man hva kursarrangører og konsulentselskap tilbyr skulle man tro ledere driver med coachende ledelse, relasjonsledelse, transformasjonsledelse eller tillitsbasert ledelse. Det samme inntrykket får man hvis man leser forskningsrapporter. Men det er ikke tilfelle. Merkelappene nevnt over er flotte innpakninger og glansbilder på hva ledere burde gjøre, men beskriver dårlig hva de egentlig gjør. Min erfaring er at ledere flest bruker mye tid ...

Read Full Post »

Kan ledere lære ledelse?

Posted on

4. juni 2018.

Jeg møter mange som bruker mye penger og tid på å ta lederutdanninger. Nå er det mer enn kunnskap ledere tar med seg fra høyskoler, så som nettverk, ha lært seg «lederspråket», mulig karriereopprykk, samt en akademisk grad fra en anerkjent institusjon, størrelser mange også mener har en verdi. Men det er ofte en avstand mellom analytiske modeller og den komplekse og krevende virkeligheten ledere opplever. Det er e...

Read Full Post »

Barrierer for ledelse

Posted on

16. april 2018

Selv om vi forskningsmessig vet ganske mye om hva som gir effektiv ledelse så skjer ikke det alltid, noe flere studier og arbeidsmiljøundersøkelser bekrefter. Ledere gjør ikke alltid det teoriene og de fine modellene sier de burde gjøre ... Det er kanskje ingen overraskelse. Og det er mange grunner til at ledere ikke gjør det de burde, det er barrierer for effektiv ledelse. Det kan skyldes eksterne forhold som konkurranse, endringer eller usi...

Read Full Post »

"Godt nok" ledelse

Posted on

11. mars 2018.


Ledelse er viktig, men det et konsept det er knyttet for mye forventninger til. Ledere gjør ofte ikke effektiv, eller god, ledelse. Det er mange grunner til det, og det skyldes blant annet barrierer i omgivelsene, organisatoriske og personlige. Kanskje skal vi derfor i stedet snakke om "godt nok" når vi diskuterer ledelsesutøvelse, og forstå hvordan en kan minimalisere barrierene for ledelse. Se foredrag for

Read Full Post »

Boka Business bullshit av André Spicer

Posted on
25. februar 2018.

En kritisk bok om næringslivets bruk av tomme ord, sjargonger, fraser og innpakning uten substans. Spicer skriver godt om hvordan ledere, konsulenter, foredragsholdere og forskere pakker inn det de driver med, det organisasjoner gjør og det de leverer, i meningsløse fraser. Spicer kaller dette for bullshit. Han hevder det skyldes meningsløse jobber, ledere som tyr til forenklinger, dumskap i organisasjoner, og at mange har en e...
Read Full Post »

Makten og dens skyggesider

Posted on


15. januar 2018

Maktutøvelse er ikke nødvendigvis pent å se på og det er ikke alltid en øvelse hvor ledere kan vaske sine hender, som Pontius Pilatus en gang gjorde, og håpe at de en dag forstås, slik enkelte norske ledere prøver på. Muligens kan noen tilgis over tid når de har misbrukt sine privilegier, men de bør ikke få makt. Dette fordi makt innebærer forpliktelser overfor en selv og andre - forpliktelser t...

Read Full Post »

Endringsledelse: En mikrovariant av den norske modellen

Posted on

17. november 2017.

Det er lett å tenke at mennesker og organisasjoner agerer rasjonelt og at individer forstår behovet for foreslåtte initiativ. Men slik er det ikke. Det er dessverre grenser for rasjonalitet og kunnskap i organisasjoner, noe som skyldes maktutøvelse og internpolitisk spill.Da blir de symbolske sidene av det organisatoriske liv viktigere i stedet for de substansielle. Når endring iverksettes, er det derfor ofte refleksjon og konsekvensvurderinge...

Read Full Post »

Finnes det et generelt sett med ferdigheter for å lede?

Posted on

27. september 2017.

Innen klassisk ledelsesforskning har det blitt brukt mye tid og krefter på å identifisere ferdigheter som gir effektivt lederskap. Kategorier som tekniske ferdigheter (kunnskap om metoder, prosesser, prosedyrer og teknikker/verktøy for å gjøre bestemte aktiviteter), sosiale ferdigheter (kunnskap om mennesker, mellommenneskelige prosesser, kommunikasjon, relasjoner og sosial atferd) og konseptuelle ferdigheter (analytiske evner, logisk tenkni...

Read Full Post »

Ledelse er utøvelse av en profesjonell praksis

Posted on

21. september 2017.

Det å utøve ledelse er ikke vitenskap, ikke en kunstart, men utøvelse av en erfaringbasert, profesjonell praksis. Praksisbegrepet har særlig vært i bruk i marxistisk filosofi. Marx' tanke i sin tid var at teori og praksis forutsetter hverandre og utformer hverandre gjensidig. Innen fagområder som filosofi, sosiologi, psykologi, antropologi og teknologi har det de siste tiårene vært en økende interesse for praksisbegrepet, ...

Read Full Post »

Lederkulturen i politiet

Posted on

7. september 2017.

Gjørv-kommisjonens rettet kritikk mot holdninger, kultur og ledelse i norsk politi etter håndteringen av 22. juli 2011. De tre begrepene har siden vært viktige temaer i politiet, ikke minst i ”nærpolitireformen” og implementering av denne. Imidlertid var Gjørv- rapporten basert på en ekstremhendelse, den har en rekke metodiske svakheter og redegjør verken for kulturbegrepet i politiet generelt eller hva som menes med d...

Read Full Post »

Rss_feed