Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania

Professor 2 ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Blogg

Blogg

Finnes det et generelt sett med ferdigheter for å lede?

Posted on

27. september 2017.

Innen klassisk ledelsesforskning har det blitt brukt mye tid og krefter på å identifisere ferdigheter som gir effektivt lederskap. Kategorier som tekniske ferdigheter (kunnskap om metoder, prosesser, prosedyrer og teknikker/verktøy for å gjøre bestemte aktiviteter), sosiale ferdigheter (kunnskap om mennesker, mellommenneskelige prosesser, kommunikasjon, relasjoner og sosial atferd) og konseptuelle ferdigheter (analytiske evner, logisk tenkning, konseptualsiering, problemløsning, syntesering, resonnering) er mye brukt. Andre vanlige metakategorier av ferdigheter inkluderer administrative, så vel som strategiske ferdigheter, og det er også en glidende overgang mellom ferdigheter og kompetanser/evner/kapasiteter som for eksempel emosjonell intelligens, sosial intelligens og læringskapasitet.

Det kan imildertid rettes kritikk mot metodebruk og relevansen av slike funn, samt mot forståelsen av ledelse som en indivduell øvelse. Mer enn noe annet er ledelse utøvelse av en profesjonell praksis. Praksisrelevante ferdigheter er det som som gjør at enkeltpersoner evner å påvirke gruppers meningsdannelse, strukturering, koordinering, håndtering av uenigheter, beslutningstaking og ivaretakelse av gruppens medlemmer. Det er forsåvidt ikke noe annet enn de tekniske, sosiale, konseptuelle, administrative og strategiske ferdigheter nevnt over. Det kan imidlertid argumenteres for at ferdigheter innen problemløsning, kritisk tenkning, refleksjon, retorikk, relasjonshåndtering, kommunikasjon og handlingsorientering, samt det å ha selvinnsikt, situasjonsforståelse og trygghet nok til å takle utfordringer, samt få gjennomslag og skape bevegelse, er særlig relevante gitt virkeligheten mange organisasjoner og ledere står i. Det samme kan gjelde det å takle resultatpress, hektiske og lange arbeidsdager, usikkerhet, endringspress, omstillingskrav, følelsesladede situasjoner, ad-hoc problemer, samt kunne forholde seg til mange interessenter, krysspress, dilemmaer, konflikter, ressursknapphet, mål- og verdikonflikter, og kunne balansere kortsiktighet med langsiktighet – størrelser som like gjerne kan klassifiseres som kompetanser.

Men gitt økt fokus på at ledelse ikke bare er en funksjon av enkeltpersoners handlinger, må ferdigheter ses i denne sammenheng. Det er også viktig å ikke gå i noen normative blindgater og hevde at enkelte ferdigheter (eller klynger av slike) er det som generelt gir mer effektiv ledelse. Det finnes ikke noe entydig svar på hva som er et generisk, effektivt ”skillset” for det å lede. Poenget må være en prosessuell tilnærming, det er lederens evne til å utvikle egne ferdigheter og evner, basert på dennes personlighet, erfaringer, relasjonelle identitet, og relevant for de menneskene han eller hun har ansvaret for, og konteksten de operer i, som gjør at lederen påvirker gruppen og dens arbeid.

Categories: None


Comments are disabled.