Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania

Professor 2 ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Blogg

Blogg

Politisk lederskap i årene som kommer

Posted on

14. august 2018.


Maktutredningen fra 2003 påpekte at handlingsrommet innen offentlig ledelse utfordres. Den gang konkluderte de med at det er stor maktoverføring fra politikken til markedet, rettsinstitusjoner og forvaltningen, noe som resulterer i politikkens retrett. Folkestyret utfordres og det er en fare for at det politiske spillerommet er redusert. Vi går inn i en fase i norsk politikk hvor kravene til lederskap og tøffe prioriteringer vil øke med fallende oljeinntekter, omstillingsbehov, økende sosialbudsjetter, geopolitikk og sikkerhetsutfordringer. I tillegg vil nye styringsregimer føre til at det er nødvendig å sette opp tempoet innen strategisk og offentlig fornyelse. Det er derfor et stort behov for politisk lederskap i offentlig sektor i årene som kommer. Men det er barrierer for effektiv ledelse innen politikk og i offentlig sektor. Det handler om barrierer i omgivelsene som rettsliggjøring, medias makt og kortsiktige politiske føringer, byråkrati, måloverflod og et jag etter kortsiktige resultater. Det er også organisatoriske barrierer innen offentlig sektor. Det kan være ineffektive møter, prosesser som handler kun om å dekke egen rygg, utstrakt rapportering, kompliserte organisasjonsstrukturer, dårlig arbeidsmiljø, intern politikk, manglende kompetanse hos ansatte eller at det rekrutteres feil ledere. Det er også mange ledere som har personlige barrierer som gjør at de ikke evner å ta lederskap. Det kan skyldes at de ikke mener de har ikke tid/energi/kapasitet til å lede, de ser ikke/forstår ikke hva som må gjøres, de evner ikke/tør ikke ta nødvendige grep, de korrumperes av makt, de har for store behov for kontroll, eller de tenker for mye på seg selv og sin egen karriere til å ta upopulære grep. Det er synd. Det er derfor en fare for at i årene som kommer vil etterspørsel etter lederskap i offentlig sektor generelt, og i politikken spesielt, være økende. Det skal tas mange krevende beslutninger. Men det er ikke sikkert politiske og offentlige lederes evne og kapasitet matcher denne etterspørselen, noe som blant annet skyldes barrierene diskutert over. Effektiv politisk ledelse handler om å ville, en vilje som gjerne uttrykkes som det å være tydelig på politisk retning, samtidig som man må evne å forvalte den politiske hverdagen. Politisk ledelse er å bli stilt til ansvar for sine beslutninger, der er politikken en brutal arena. La oss håpe at det gjør at vi får frem politiske ledere som aksler utfordringene vi står ovenfor i årene fremover.

Categories: None


Comments are disabled.